Sagn Øster Herred  

arkband_722.png


Horkarakløppen, Gudhjem

Egnen omkring Gudhjem er meget rig på Begravelser fra Jernalderens senere Afsnit.. Ved Stranden nordvest for Fiskerlejet, et Par hundrede Alen fra dettes nordlige Ende ligger en ikke ubetydelig Samling af flade Stenlægninger. På en flad Klippeknold (Horkaraklippen J.C.) umiddelbart ved et nord for Byen opført Magasin ligger der atter en Gruppe af saadanne, hvoraf nogle er undersøgte af mig uden Resultat. I en Have c. 100 Alen sydligere er der gjentagne Gange fundet Glasperler liggende nogle Tommer under Jordens Overflade paa den flade Grundklippe.

E. Vedel: Nyere Undersøgelser angaaende Jernalderen paa Bornholm, i
Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. København 1878