Sagn Øster Herred  

arkband_722.png


Bobakke, Østermarie

Sb.21

Omtrent 100 Alen n. for Gaarden fandtes ved Veiarbeide i den østre Landeveisgrøft en stor Brandplet med mange Potter…

… Pletten synes at have ligget i den vestlige Kant af en tidligere borttaget lille Høi, af hvilken endnu sees Spor. Der er ikke senere gravet paa Stedet.

Sb.157

F. v. Sydsiden af Landevejen v. St. Bakkegård: 4 Miniaturelerkar, det ene m. opr. 3 x 3 Knopper. Karrene stod på Klippe dækket af  ½ Alen Jord.

Sb.158

Ved St. Bakkegaard f. lille Lerkar med 3X3 Knopper paa Midten (germansk Jernalder).

J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Østermarie. Rønne 1880.

 

-o-

Bakkegaard i Østermarie Sogn, 1/6 Miil nordnordvest for Kirken.

Ovenpaa en flad Klippe, ½ Alen under Jordens Overflade fandtes i Aaret 1855 ifølge meddelelse til Museet fra Skovrider Fasting tolv til sexten smaa Lerkar fyldte med ”Aske”; af Stensætning omkring dem var der intet Spor. Fire af dem bleve indsendte til Museet; de tre vare runde, kun ¾ ” høje og 1 ¼ ” i Tværmaal, det fjerde var ovalt, 1” højt, 1 2/3” langt, 1 1/3” bredt og prydet med udstaaende Knopper.

Da den sorte Jord, der findes i Brandpletskarrene, naar den er sandblandet og løs og derhos noget blandet med Benstykker, stadigen af Almuen herovre betegnes som ”Aske”, har jeg den Tro, at disse smaa Kar simpelhen ere fundne i Brandpletter. Det lille ovale Leerkar er ganske vist med Hensyn til sin Form uden noget Magestykke iblandt de hidtil fremkomne Brandpletsfund, men Prydelsen med udstaaende Knopper paa Siderne findes paa et lille Kar fra Kannikegaard. Nr. 160.

E. Vedel: Om de bornholmske Brandpletter. København 1870