Sagn Øster Herred  

arkband_722.png


Rågelundsgård, Østerlars

 Sb.56

Brandpletsplads, tildels undersøgt af Kammerherre Vedel og beskrevet i: Den ældre Jernalders Begravelser paa Bornholm. Eieren har senere fundet en af de bekjendte smaa gjennemborede Stenskiver (Spindestene).

Sb.161

Spiralsnoet stk. ringguld f. i mergelgrav på 4. vornedgårds grund.

J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Østerlars. Rønne 1880.

 

-o-

Raagelundsgaard, 4de Vornedegaard i Østerlars Sogn, c. 800 Alen nordvest for Kirken.

Paa en Bakke et Par Hundrede Alen sydsydvest for Gaarden har Eieren ved Pløining fundet mange sorte Pletter med brændte Been og grove Potteskaar, saavelsom adskillige middelstore Potter staaende opret i sort Muld. Den 20de Marts 1871 fandt jeg paa Bakken flere Brandpletter med Been. En af dem laa under en stor Flad Steen og indeholdt en Beltehage samt en velbevaret Naal af Jern (3 5/8”) med en Krumning under Hovedet, ganske som Broncenaalen Pl. 1,5.

E. Vedel: Nyere Undersøgelser angaaende Jernalderen paa Bornholm, i
Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. København 1878