Sagn Øster Herred  

arkband_722.png


Seiershøj, Ibsker

Sb.34

”Seiershøi” er en lille Stenhøi liggende paa en høitliggende Mark. Der skal tidligere her have været en af en temmelig høi Jordvold indhegnet Plads af ¾  Td Lands Størrelse. Volden var af Mands Høide og høiere; den udgik fra Høien nordefter, dreiede derpaa vestefter og saa sydefter. I Sydvesthjørnet var der ingen Vold, men paa Sydkanten af Pladsen atter et Stykke af Volden, og her var den af to Mands Høide. Disse Volde sløifedes i 1853 og Pladsen, som var tæt bevoxet med Skov blev ryddet; men Gravhøien blev staaende. Paa Pladsens sydvestlige Del fandtes flere Dele af ubrændte Skeletter, men ingen andre Oldsager end mange Potteskaar. Lige op til Høien (paa dens østre Side) fandtes 2 Kværnstene (Slibestene?), som skulle være indsendte til Museet…

… At dette Sted har været en Gravplads synes utvivlsomt, og at Volden ikke antyde en Borgplads, men blot en Indhegning anser jeg for sikkert. En lignende Plads findes nordlig fra Kløvegaard i Østermariæ og jeg tror i det hele taget, at der fandtes adskillige Steder fra Oldtiden, som vare indhegnede af slige Jordvolde, - men som kun vare Gravpladse. –

J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Ibsker. Rønne 1880.

 

-o-

Bopladsområde med fund fra ældre og yngre stenalder. Afslag af kugleflint og et fragment af en opskærpet hulsleben økse af flint. En lille samling lerkarsskår – jernalder?/vikingetid og store lerkliningsstykker.

I forbindelse med et projekt angående udforskningen af tidlig kristne gravpladser på Bornholm var der, på baggrund af oplysninger i Sognebeskrivelsen og i møntsamlingen, indicier for at der omkring Sejershøj skulle kunne findes endnu en tidlig middelalder gravplads. I alt 4 søgegrøfter af tilsammen 242 m. længde blev gravet uden at en eneste grav blev påvist, enkelte stolper antages at knytte sig til en endnu ikke nærmere dateret jernalderbebyggelse. De gamle oplysninger kan være rigtige, men området fremtræder i dag så størkt nedpløjet at det forekommer umuligt at berigtige.

Museumssag 1791. Bornholms Museum 1990.