Sagn Øster Herred  

arkband_722.png


Sillehøj, Ibsker

 Sb.18

En Gravhøi. Den er ca 90 Alen i Omkreds nede ved Randen og er ca 5 Alen høi. Oppe i Toppen mærkes lige ved Overfladen en stor flad Sten, der synes at være Overliggeren over et Gravkammer. Bekræfter dette sig er det vistnok en Jættestue. Der har tidligere omkring Høiens Rand været en Kreds af store Rullestene. I Vestkanten er Høien lidt beskadiget og det ses her, at den i hvert Fald indeholder en stor Bunke Sten.

Høien kaldes ”Sillehøi”.

J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Ibsker. Rønne 1880.

 

-o-

 

Sildeshøj paa Knarregaards, 23 S.G. Jord af Ibsker Sogn.

Højen var 27 ½ Alen i Tværmål, c. 3 Alen høi. I dens Top kunne der ses store Stene, der viste sig at være tre Dækstene over et Gravkammer, 7 Alen langt i Nord til Syd med Vægge af endestaaende Stenblokke, hvis Mellemrum vare udfyldte med tynde Stenfliser. Paa Østsiden henimod Nord var der en Aabning, hvorfra der udgik en Gang. Ifølge beretning fra Lærer Jørgensen var Kammeret fyldt med Jord lige indtil Dækstenene. Tæt under disse fandtes der sydligt en 1 Alen bred sort Plet med Kulstumper og grove Potteskaar, men uden Ben. Af Jordfylden var det øverste 1 Alen tykke Lag meget stenblandet og indeholdt hverken Ben eller Oldsager. Derunder laa et Lag af tynde Sandstensplader, og under disse viste sig en mindre stenblandet Jord. Omtrent 1 Alen nede i denne fandtes Stykker af 2 Lerkar, som ikke havde været nedsatte hele, samt en Tand af et stort Dyr, formentlig af en Hest. I samme Dybde begyndte der at vise sig ubrændte Ben, som nedefter imod Bunden tiltoge i Antal; navnlig fandtes flere Menneskekranier. Tillige optoges nogle faa Ravperler, deriblandt tre hammerformede, men ingen Stenredskaber.

E. Vedel: Efterskrift til Bornholms Oldtidsminder og Oldsager. København 1897

 

-o-

Med Udbedring og Udgravning af Jættestuen ved Knarregaard er jeg nu saa vidt, at jeg maaske bliver færdig i Morgen. Kamrets Sten er rejste og Gangen aabnet og udgravet til c. 40 cm. over Bunden uden at finde Oldsager…

… Udenfor Gangstenene har jeg gjort et som jeg tror, rigtigt godt Fund af Skaar ornerede i den store Stil. Jeg skulde tro at der kan komme store Partier af flere Skaale med høj Fod og andre smukke Kar ud af det.

G. Rosenberg i brev til Nationalmuseet.  18/7-1919.
Museumssag 3113. Bornholms Museum