Sagn Øster Herred  

arkband_722.png


Valingebjerg, Østermarie

Sb.16

Fundet en Flintkil. En meget høi Sandbakke, her kaldet Valingebjerg. I dette Bjerg har de Underjordiske havt særligt Tilhold, disse Underjordiske havde imidlertid en meget godmodig konge, som gjerne hjalp de Overjordiske, naar de vare i Trang for Penge, Fødevarer eller deslige. Bjerget stod ofte paa de bekjendte gloende Søiler. I Nærheden af Valingebjerget er der fundet en lang enegget Jernkniv (indsendt til Museet).

Sb.17

Paa en flad Klippe kaldet ”Flade-Hald” staar en af det slags Mindesmærker, som herovre i ældre Tider kaldtes Offerborde; der var mange af dem her paa Bornholm, men nu ere de sjældne. Det var store Stenplader, som hvilede paa 4 (eller 3) lave Underliggere, ligesom en Bordplade paa Bordbenene. Offerbordet paa ”Flade Hald” er en stor Stenplade 4 Alen 22 Tommer lang og 3 Alen bred hvilende paa 4 forholdsvis smaa Sten (en under hvert Hjørne). Bordet staar paa en nøgen Fladklippe og hæver sig kun 1 Alen op. Der har paa dette Sted været en hel Del mindre, men ellers lignende Offerborde; de er nu alle borte paa dette ene nær.

J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Almindingen. Rønne 1880.