Sagn Sønder Herred  

arkband_722.png


Gildeshøje, Poulsker

Sb.15

En stor Gravhøi med en ødelagt Jættestue i Toppen. Jættestuen har været af samme Slags som den store Jættestue i Høien ved Tornegaard i Pedersker, blot med den Forskel, at Dækstenene her ikke har været synlige ovenfor Høien, men have været dækkede af et Jordlag af ca 1 Fods Tykkelse. Høien er ca 120 Fod i Tværmaal, men kun ca 12 Fod høi. Omtrent i Midten ses oppe i Toppen Levningerne af den nævnte Jættestue, som i Aarene 1830-40 blev udgravet og tildels oprevet af den daværende Eier. Denne mand lever endnu og var tilstede da jeg d 5 Aug 1878 atter lod den tilbageblevne Del af Jættestuen udgrave for bedre at kunne beskrive den. – Jættestuen har havt følgende Størrelse: Længde 8 Fod, Brede 6 Fod, Høide 2-3 Fod (usikkert Maal).

Den har bestaaet af 2 Gavlstene i hver Ende og 2 svære Siedestene paa hver Side. Retningen har været S-N og Indgangen har efter Eierens Forklaring været fra Øst tæt ved Nordosthjørnet – en Gangbygning førte fra Jættestuen ud til Høiens Rand. Den gamle Gaardeier, som udgravede denne Jættestue gav følgende Oplysninger om dens Indhold:

Tæt indenfor nordre Gavl laa et Skelet paa tvers i Jættestuen; det laa med Hovedet mod Øst og syntes at være Skelettet af et fuldvoxent Menneske. I den øvrige Del af Jættestuen fandtes desuden en stor Mængde Ben, efter hans Mening Ben af mange Skeletter og deriblandt mange Ben, som han antog at være Børn. Af Oldsager fandtes en stor Mængde Ravperler – saa mange, at de fyldte hans lodne Hue – en hel Del af disse vare af Form, som den hos Worsaa Nr. 91 afbillede Ravperle.

Endvidere fandtes der en stor Mængde Flintsager, navnlig Knive og Dolke, som havde et smukt udarbejdet Haandtag med 4 sidet Bane. Den gamle paastaar med stor Bestemthed, at der fandtes saa mange Flintsager, at disse, som henlagdes i et Skjeppemaal, udgjorde saa meget som en halv Skjeppe. Udenfor Jættestuen fandtes desuden en stor Mængde Flintflækker og saadanne opsamledes ogsaa hist og her omkring ved Gravhøien. De benyttedes i mange Aar til Flintesten til Geværlaase, og det var i en lang Række af Aar almindeligt, at Folk for at faa Flintestene kjøbte disse hos den gamle Seiersgaardsmand. –

Udenfor Jættestuen, særlig i Høiens Østkant, fandtes mange Askepletter med en lille flad Sten over (Brandpletter) og i Vestkanten fandtes i en saadan Plet en smuk Gjenstand af Bronze.

Nogle Aar efter at denne Jættestue var udgravet kom Hs Kongl Høihed Kronprindsen (Kong Frederik VII) til Bornholm og han fik at høre Rygtet om denne Jættestue, hvorfor han sendte Bud efter Gaardeieren, af hvem han modtog de Oldsager, som endnu vare i Behold. Dette skal være tildraget sig i Præst Købkes Tid som var Præst i Paulsker fra 1832-39.


Sb.16

Tæt Nord for denne Gravhøi ligger endnu en Gravhøi, som er ubeskadiget. Den er af samme størrelse som den ovenfor beskrevne og hidrører formodentlig fra samme Tid.


J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Poulsker. Rønne 1875.

image-1 image-1 image-1