Sagn Sønder Herred  

arkband_722.png

 


Graanakkastâua, Bodilsker

 Sb.59

Gravplads ved Kannikegaard, indeholdende Begravelser i Brandpletter, samt ubrændte Lig i Stenkister saavel som andre Begravelser. Det er den største og mærkeligste Gravplads paa hele Bornholm og i en vis Henseende maaske den mærkeligste Gravplads i hele Norden. Pladsen er i Aarene 1868-1875 bleven underkastet en systematisk Undersøgelse af Kammerherre Vedel og Gaardens Eier Herr Proprietair Johnson. Oldsager af Jern, Bronze, Guld, Sølv og Glas ere fundne, tildels i stor Mængde.

J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Bodilsker. Rønne 1875.

-o-

Kannikegaard i Bodilsker Sogn, ½ Miil sydvesst for Nexø. Gravpladsen ligger langs Randen af en Skraaning, som sænker sig ned i det lave Land imod Øst.


E. Vedel: Om de bornholmske Brandpletter. København 1870

-0-

Fra Stranden syd for Nexø strækker et lavt, tildels sumpet Terræn, maaske en tidligere Havbugt, sig op i Landet og ender netop ved Kannikegaard, saaledes at Gaardens Have og den imod Syd og Sydost følgende Mark ligge umiddelbart ovenfor en ikke just høj men temmelig brat Skrænt, der sænker sig ned i det lave Land. Langs med denne Skrænt, paa den flade Jord tæt ovenfor dens Rand ligger den store og mærkelige Gravplads, som har afgivet over Halvdelen af alle de Oldsager fra den ældre Jernalder, som overhovedet ere fundne paa Bornholm….

 …Hele Gravpladsens Længde fra Havens nordlige Grænse indtil der, hvor Undersøgelserne standsedes, er over 750 Alen; og medregnes de skovbevoxede Bakker nord for Haven, bliver Længden næsten 900 Alen….

 …Eftersøgningen efter Grave blev foretaget paa den Maade, at Jorden omgravedes med Spader, hvis Blad var 18 Tommer langt. Da Brandpletterne for det Meste forekom i en Dybde af en halv Alen, ere de fleste vistnok blevne opdagede. Dækstenene over Gravkister samt andre Dækstene eller kantstaaende Stene eller Brolægninger bleve ligeledes for det Meste trufne i en Dybde af omtrent en halv Alen, men det lader sig dog ingenlunde betvivle, at enkelte Gravkister eller Dækstene have ligget saa dybt, at de ikke ere blevne naaede af Spaden; og endnu lettere har det kunnet ske, at Grave uden Stensætning og uden sort Muld ere forblevne upaaagtede…

 … De allerfleste Grave har jeg personlig optaget. Kun i det første Aar benyttede jeg Ejerens velvillige Bistand, saaledes at han i min fraværelse foretog Gravninger ved vort indøvede Mandskab og sendte mig Indholdet af hver Grav i en særskilt Pakke…

 … Ingenlunde alle Grave indeholdt Oldsager. Af Brandpletterne i Haven har ikke synderligt over en Tredjedel afgivet Andet end grove Potteskaar; sydefter blev Forholdet noget bedre, men Oldsagsgravene have dog ofte ikke oversteget Halvdelen…

 … Antallet af de undersøgte Brandpletter har været omtrent 800, af lange ubrændte Grave 44 og af andre Grave c. 120.

Denne vidtløftige Undersøgelse, der strakte sig gjennem 8 Aar, og hvorved flere Tønder Land bleve omgravne, vilde ikkke have kunnet gjennemføres uden en saa kraftig og velvillig Bistand, som den, der ydedes af Gaardens Ejer, Proprietær G. Johnson.

(Herefter følger 15 siders opremsning af fund fra gravene / Cirkola)

E. Vedel: Bornholms Oldtidsminder og Oldsager. København 1886

 

image-1 image-1 image-1