Sagn Vester Herred  

arkband_722.png


Arnager, Nylarsker

Sb.27

En lille smuk Gravhøi paa Strandmarken ned imod Fiskerleiet Arnager til. Paa Høiens Top staar en Stendysse med en svær Granitblok som Overligger. De Stene paa hvilke den hviler rage kun lidet op over Høiens Overflade. Overliggeren synes med den ene Ende at være sunken eller gleden ned i Rummet mellem Stenene. Paa den højeste Kant af Overliggeren ses 11 skaalformede Fordybninger et andet Sted 1 og længere nede 3 saadanne. Paa øverste Kant af en af Sidestenene ses en skaalformet Fordybning.


Sb.28

I østlig Retning fra ovennævnte Høi ligger en flad Røse, Kul eller Gravsted med en Kreds af opreiste Stene omkring. Der skal have været mange flere i ældre Tid, men disse Stene ere førte bort til Broer, Vandkister etc. Stenene staa i en oval Kreds ovenpaa selve Høien (ikke ved den yderste Rand).


Sb.29

En flad stor Røse eller lille Gravhøi med en Stenring om Randen. Den er ubeskadiget.


Sb.30

En lignende atter længere i Øst, den er mindre.


Sb.31

En mærkelig lille Gravhøi med en aaben Stenkiste af Mandslængde i Midten i Retning N – S og 6 opreiste Stene i en Række tværs over Høien i Retning fra V – Ø. Høien er ganske flad næppe mere end 1 Alen over Jordfladen, men den har et Tværmaal af ca 20 Alen.

At disse Gravhøie eller Gravsteder ere meget gamle og henhøre til Tiden fra Stenalderen eller Broncealderen anser jeg for utvivlsomt. Det kan antages, at der paa de Høie som er prydede med Bautastene har været flere saadanne.


Sb.31b og 32

Sløifede Gravhøie. I Nr. 32 skal der være fundet mange smaa Stenkister og en Kiste af Mandslængde. Om der var Oldsager vides ikke, men det er utroligt, at der ikke skulde være saadanne i en Høi med mange smaa Kister og en stor Gravkiste.


J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Nylarsker. Rønne 1879.

 

-0-


En stor sten med 5 skålgruber… Stenen blev først fundet 1 km. øst for Arnager, hvor den så senere forsvandt fra, men blev så genfundet i en nærliggende have.

 Ifølge aftale fremsendes Mogens Jensens tegning af den såkaldte ”Kaffesten” som han genfandt i Karly M. Andersens have matr.nr. 41 d. Lynghøj.


Museumssag 2910. Bornholms Museum 2000.

 

image-1 image-1 image-1