Sagn Vester Herred  

arkband_722.png


Tillehøje, Knudsker

På Strandlyngen Tillebierg. Derpaa Tillehøyene som sees i Grundtegning .. Tab.5.

I Toppen af  No. 1. er der en liden aabnet Steengrav. I nordre og syndre Side 1 ½ Al: lang og 1 ¼ Al: bred. De flade og smukke Sidestene ere tilbage; men Resten borte.


Landinspecteur N. Lund: Beskrivelse af Mindesmærker og Oldsager i Rönne, Knudskirke, Hasle, Ruthskirke, Allinge, Olskirke, Röekirke, Klemenskirke, Nyekirke, Vester Marie og Nye-Larskirke Sogne, samt Höylyngen med 28 Tavler Afbildninger. Rønne 1824

 

-o-

Han havde paa Hiemvejen ladet foranstalte en Grav i den saakaldte Tillehøje afdækket   for jord men den var  bedækket med 4 store flade Dækstene som maatte væltes tilside og fandtes dernæst steensat med hugne Steen i en aflang Fiirkant. Ved at udrømme den fandtes tvende flade Endestene at være rejste inde i Graven, og i Rummet mellem Gravens nordre Kant fandtes Menneskebeen, i Graven selv fandtes 4 Menneske Hoveder, og Lemmer som hørte til disse

Liig vare uordentligen liggende mellem hinanden. Benene vare saa møre at de ej hang sammen,  det ene Hoved blev saaledes med megen Møje taget op og maalt  i sine forskiellige Dimensioner  af  Studiosus Beck og Regimentschirurg Panum og fandtes ej usædvanligt  stort, men faldt  dernæst fra hinanden, under Benene i  Bunden af  Graven fandtes flade rullede Steen  (af  Havet)  at være nedlagte gemeenligen tre ved Siden af  hinanden ellers  fandtes  intet  uden en Kobber  Daggert  forrustet  og itubrukken Denne Undersøgelse  opholdt  os  til  Kl .8 ½   og maatte endnu udsættes  indtil  d. 17' om Morgenen.  Dog er her anført alt hvad funden er  i Graven.


Rejse Iournal ført paa Touren til Bornholm 1824, af Prins Christian Frederik til Danmark.
Bornholmske samlinger 1/16. Rønne 1925

 

-o-


Sb.6-10

En Række af  6 Høie, som kaldes Tillehøie. De ligger langs hen ad et naturligt Høidedrag som har Retning omtrent fra S.V. – N.O. Den sydligste af Tillehøjene blev i Aaret 1824 aabnet i Overværelse af Hs. Kongl. Høihed Prins Christian Frederik og man fandt i dens Top en stensat Grav 10 Fod og 5 Tommer lang og 2 Fod og 7 Tommer bred, anlagt i Retning fra Syd til Nord. I Midten af Graven fandtes fire Menneskehoveder og Ben uordentlig liggende imellem hinanden. Af Vaaben og Redskaber fandtes en sønderbrudt Kobber Daggert og en Kobbernitnagle (formodentlig en Dobbeltknap af Bronze….

…. Der skal endelig i Tillehøiene være fundet en Pilespids af Flint.


J.A. Jørgensen: Sognebeskrivelse, Knudsker. 1879

 

 

image-1 image-1 image-1