Arkæologi Vester Herred  

sagnband_722.png


Arnager, Nylarsker

1683 sejler kaptajn N.L. Barfod fregatten ”Stjernen” til Bornholm.
Kongen har beordret ham til at overvintre med fregatten i Arnager havn for at undersøge dennes anvendelighed.
25. marts 1684, hvor de måler dybden i bugten ved Arnager, noterer Barfod i journalen:

”Folkene her ved Steden beretter os som i Nat imellem ungefer Kl. 12 og 1, som var vor Frue Nat, da haver de hørt mangfoldig Vogne havde kørt op og fra Arnager og neer igen, og haver de hørt, at ligesom de havde taget Læs og paa, og naar som helst de kom til Stenbjerget, da holdt de stille, og det kraste og braste, ligesom de havde brødet med store Stænger og Bjælker paa Stenbjergene,  og naar de kom tilbage igen, da kørte de meget fast, og naar de kørte neer ad Stranden,  da ikkun langsom, ligesom de havde svar Læs og paa, og Vognene tudede, ligesom de ikke var smurt, og havde de set en Lygte med Lys udi oppe paa Bakken lige ud, der som Skibet staar.

Nok beretter de, at de haver hørt en gruelig Susen udi Luften ligesom en Vind kule eller og en Sværm med Fugle, og derpaa haver de hørt 3 svare Kanonskud ret i Norden, og straks derefter haver de hørt et svart Kanonskud igen, og haver de hørt megen Plasken udi Stranden og paa Fregatten, ligesom der havde været 100 Mand derpaa at arbejde med Huggen og Banken.
Og dette haver vi hørt af mange Personer, og alt kommer deres Tale overeet; dog man maa tro deraf, saa meget man vil”.


Johannes Knudsen. Hydrografiske Undersøgelser ved Bornholm 1676-84.
Bornholmske Samlinger 12. Rønne 1918

 

image-1 image-1 image-1